Prywatność

Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że wykazali Państwo zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Holiday Mantovani di Mantovani Francesco. Korzystanie ze stron internetowych Holiday Mantovani di Mantovani Francesco jest możliwe bez podawania danych osobowych; Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług świadczonych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi zawsze być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do Holiday Mantovani di Mantovani Francesco. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

Jako administrator danych, Holiday Mantovani di Mantovani Francesco wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Holiday Mantovani di Mantovani Francesco opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego przy przyjmowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić stosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • b) Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
 • c) Przetwarzanie Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
 • e) Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy aspektów związanych z jej wydajnością w pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, lokalizacją lub przemieszczaniem się, lub Przepowiedzieć.
 • f) Pseudonimizacja Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie podlegają zidentyfikowanemu lub możliwemu do zidentyfikowania osoba fizyczna.
 • g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub szczegółowe kryteria wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państw członkowskich.
 • h) Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • i) Odbiorca Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są jednak uznawane za odbiorców.
 • j) Strona trzecia Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 • k) Zgoda Zgoda to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących.

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

Wakacje Mantovani di Mantovani Francesco

Via Pasola, 28

37010 Brenzone sul Garda

Italia

Telefon: 0039 349 0526718

e-mail: info@holidaymantovani.it

Strona internetowa: www.holidaymantovani.de

3. Pliki cookie

Strony internetowe Holiday Mantovani di Mantovani Francesco wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Holiday Mantovani di Mantovani Francesco może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Holiday Mantovani di Mantovani Francesco gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrery), (4) podstrony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Holiday Mantovani di Mantovani Francesco nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej, a także jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Holiday Mantovani di Mantovani Francesco analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Holiday Mantovani di Mantovani Francesco zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane administratorowi dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • b) Prawo do informacji Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania w dowolnym momencie, bezpłatnie, informacji od administratora o przechowywanych danych osobowych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto prawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
  • Cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
 • c) Prawo do sprostowania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do żądania natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą dodatkowego oświadczenia, biorąc pod uwagę cele przetwarzania. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, pod warunkiem że zachodzi jeden z następujących powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:Jeśli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia Jeśli chcesz skontaktować się z dowolnym pracownikiem Holiday Mantovani di Mantovani Francesco, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Holiday Mantovani di Mantovani Francesco niezwłocznie dopilnuje, aby żądanie usunięcia zostało niezwłocznie spełnione. Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Holiday Mantovani di Mantovani Francesco, a nasza firma jest zobowiązana do ich usunięcia jako osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, Holiday Mantovani di Mantovani Francesco podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez tych innych administratorów danych. wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik Holiday Mantovani di Mantovani Francesco zorganizuje niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.
  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w celach, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 (a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 para. 1 RODO.
 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:Jeśli spełniony jest jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, Jeśli chcesz poprosić o wniosek Holiday Mantovani di Mantovani Francesco, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Holiday Mantovani di Mantovani Francesco zorganizuje ograniczenie przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. Rodzaj. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby zainteresowanej.
 • f) Prawo do przenoszenia danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do otrzymania danych osobowych, które osoba, której dane dotyczą, dostarczonych administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i gdy nie wpływa to negatywnie na prawa i wolności innych osób. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Holiday Mantovani di Mantovani Francesco.
 • g) Prawo do sprzeciwu Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Holiday Mantovani di Mantovani Francesco nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli Holiday Mantovani di Mantovani Francesco przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, Holiday Mantovani di Mantovani Francesco nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez Holiday Mantovani di Mantovani Francesco do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Holiday Mantovani di Mantovani Francesco. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma swobodę w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE do skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem że decyzja (1) nie ma zastosowania do zawarcie lub wykonanie umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest dozwolone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Holiday Mantovani di Mantovani Francesco wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a przynajmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem S&T GmbH.
 • i) Prawo do odwołania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Szkockiego Instytutu Technologii.

8. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Kontroler zintegrował komponenty firmy Facebook na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem zaproszeń do grona znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez kontroler i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczkę Facebook), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Facebooka o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta na Facebooku osoby zainteresowanej. Jeśli osoba zainteresowana kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba zainteresowana doda komentarz, Facebook przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby zainteresowanej i zapisze te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebook, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby informacje te były przesyłane do Facebooka, może zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed uzyskaniem dostępu do naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do powstrzymania transmisji danych do Facebooka.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie internetowej. Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analiza internetowa to gromadzenie, gromadzenie i ocena danych o zachowaniu odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi między innymi dane na stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony witryny były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Administrator używa przyrostka „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. W ten sposób adres IP połączenia internetowego osoby zainteresowanej jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, do tworzenia dla nas raportów online, które pokazują działania na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwana przez kontroler i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Google Analytics o przesłanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczeń prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym terminie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę znajdującą się w jej strefie wpływów, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem.

10. Podstawa prawna przetwarzania

Rodzaj. 6 Zapaliłem. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na art. 6 Zapaliłem. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 Zapaliłem. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę doznała obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie opierałoby się na Art. 6 Zapaliłem. d RODO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 Zapaliłem. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że nie przeważają interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania takich operacji przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

11. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy.

13. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; niezbędność do zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; Możliwe konsekwencje niedostarczenia

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym).
W celu zawarcia umowy może być czasami konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.
Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, indywidualnie dla każdego przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje, gdyby dane osobowe nie zostały dostarczone.

14. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generator Polityki Prywatności Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych, który został opracowany we współpracy z prawnikiem IT i ochrony danych z Kolonii, Christianem Solmecke.